Kúrenie

Ponúkame kompletné služby v oblasti vykurovania, a to:

Pri podlahovom kúrení je veľmi dôležité osadenie potrubia v podlahe. V závislosti od množstva a priemeru položeného potrubia v podlahe, je podlaha buď rovnomernejšie prehriata a výkon podlahy je vyšší (hustejšie položené potrubie) alebo naopak. Od priemeru potrubia zasa závisí rýchlejší nábeh teploty, ako aj rýchlosť prúdenia vykurovacej vody. Ak teplota vykurovacej vody nie je vysoká, dosahuje sa úspornejšia prevádzka – vyššia účinnosť kotlov a dlhšia životnosť materiálu.

Správne rozmiestnenie vykurovacieho potrubia je dôležité z pohľadu rôznych funkčností jednotlivých miestností, ich polohu k svetovým stranám a tiež rôznu energetickú potrebu (spälňa potrebuje inú teplotnú krivku ako napr. obývačka).

VÝHODY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

 1. Ideálne rozloženie tepla, ktoré sa blíži ideálnemu rozloženiu tepla. Oproti radiátorovému vykurovaniu stačí na dosiahnutie tepelnej pohody teplota vody o cca 2°C nižšia, čo znamená úsporu energie 10–15%.
 2. Využitie nízkoteplotných zdrojov energie, napr. kondenzačných kotlov, tepelných čerpadiel alebo aj solárnych systémov. Tieto zdroje energie pre správnu funkčnosť a čo najvyššiu efektivitu vyžadujú použitie nízkoteplotného vykurovania, ktoré je typické pri podlahovom vykurovaní.
 3. Pozitívny vplyv na zdravie. Ak sa podlahové vykurovanie navrhne a zmontuje správne, nedochádza k víreniu prachu a alergénov. Toto vírenie prachu a alergénov vzniká pri prúdení vzduchu spôsobenom nerovnomerným ohrievaním vzduchu v miestnosti. Naviac podlahové vykurovanie znižuje povrchovú vlhkosť podlahy, čo znižuje tvorbu rôznych typov plesní a roztočov spôsobujúcich alergiu.
Kúrenie / Podlahové vykurovanie
Kúrenie / Podlahové vykurovanie
Kúrenie / Podlahové vykurovanie
Kúrenie / Podlahové vykurovanie
Kúrenie / Podlahové vykurovanie

Kotolňa v objekte je centrálnym dodávateľom tepla. Navrhujeme a montujeme kotolne od malých rodinných domov, cez obytné bloky (bytové domy) až po veľké priemyselné kotolne o výkone niekoľko MW.

Prevádzame montáže kotolní:

 • na plyn
 • na drevnú štiepku
 • na slamu

Kotolne na plyn

Plynová kotolňa využíva na vykurovanie zemný plyn. Je to bezpečné a komfortné palivo. Vo väčšine prípadov montujeme do plynových kotolní kondenzačné plynové kotly. O plynovú kotolňu je potrebné sa dostatočne starať ako z hľadiska údržby tak aj pravidelných kontrol. Údržba kotolne a kotlov je potrebná z hľadiska ich udržania v bezpečnej, spoľahlivej a úspornej prevádzke a prehliadky a skúšky predpisujú právne predpisy. Hlavným motívom údržby a prehliadok by mala byť bezpečná a ekonomická prevádzka, pri ktorej nedochádza k plytvaniu zemným plynom. Dokonalé spaľovanie pozitívne ovplyvňuje spotrebu, ale aj bezpečnosť.

Kotolne na drevnú štiepku

Drevo je najrozšírenejším palivom z hľadiska biomasy. Ako palivo môže mať rôznu podobu – kusové drevo alebo drevný odpad (drevná štiepka a pelety). Palivo môže byť aj špeciálne pestované ako energetická rastlina napr. rýchlorastúca vŕba. Na prípravu štiepky pre spaľovanie sa dá využiť akákoľvek drevná hmota špeciálne pestovaná na energetické účely, rovnako ako aj drevný odpad.

Kotolne na slamu

Slama je jedným z najvýhodnejších spaľovaných druhov biomasy a jej využitie ako energetického zdroja rapídne získava na význame. Slama poskytuje pomerne veľký potenciál na výrobu tepla.
Aby bola slama vhodná na spaľovanie, jej vlhkosť by nemala prekročiť 20%.
Slama ako alternatívny zdroj energie predstavuje veľmi perspektívny produkt v procese využívania biomasy, jednak z hľadiska jej dobrej dostupnosti, vysokej tepelnej výhrevnosti a životného prostredia. Spaľovanie slamy je z hľadiska tvorby emisií skleníkových plynov neutrále.

Kúrenie / Kotolne
Kúrenie / Kotolne
Kúrenie / Kotolne
Kúrenie / Kotolne
Kúrenie / Kotolne
Kúrenie / Kotolne
Kúrenie / Kotolne

Vraví sa, že vykurovací systém je srdcom domu.

Najideálnejším začiatkom pre montáž kúrenia je projekt vykurovacieho systému. V projekte sú zakomponované najnovšie poznatky z odboru a dodržané všetky platné normy v oblasti energetických úspor a požiadaviek. Kvalitný projekt veľmi uľahčuje montáž, keďže obsahuje v sebe vzájomnú komunikáciu medzi investorom a projektantom.

Ak ešte nedisponujete projektom k vykurovaciemu systému, v spolupráci s našimi partnermi sa vám postaráme o jeho dodanie a následnú montáž vykurovacieho systému. Týmto spôsobom si u nás môžete zabezpečiť kompletnú dokumentáciu aj realizáciu vášho vykurovania.

PREČO MY?

 • v oblasti montáže máme mnohoročné skúsenosti
 • máme za sebou desiatky zložitých aj menej zložitých montáží
 • vieme vám poradiť, čo sa osvedčilo v praxi, aké použiť materiály a čo s čím skombinovať
 • disponujeme tímom ľudí s praktickými skúsenosťami aj teoretickými vedomosťami, ktorí absolvujú pravidelné školenia a sú držiteľmi potrebných certifikátov
 • prispôsobíme sa vašim potrebám

Prevádzame čiastočné aj kompletné rekonštrukcie kúrenia v závislosti na požiadavkách zákazníkov.

Súčasťou rekonštrukcie kúrenia je poradenstvo a návrh vhodných vykurovacích rozvodov, rozvodov vykurovacieho média (zväčša voda), vykurovacích telies a zdroja tepla (napríklad kotol). Kotol môže byť napríklad plynový, elektrický alebo na tuhé palivo. Ako zdroj tepla však možno použiť aj tepelné čerpadlo alebo iné riešenie.

Pôvodné rozvody sa demontujú a vymenia za nové, ktoré sa napoja na pôvodné prípojky (pokiaľ sa rekonštrukcia netýka aj ich). Vykurovacie rozvody sa zhotovujú z medi alebo plastohliníka. Spoje sa zhotovujú spájkovaním v prípade medi, zváraním alebo lisovaním v prípade plastohliníka. Ped pripojením nových inštalácií na prípojky prevádzame tieto skúšky: • tlakové skúšky vodovodu, vykurovania a plynovodu, • revízia plynovodu, ktorú vykoná oprávnený revízny technik, • vykurovacia skúška a vyregulovanie systému vykurovania, ako aj oboznámenie obsluhy s ovládaním vykurovacieho systému.

Systém vykurovania sa skladá zo zdroja tepla (napríklad kotol alebo centrálny zdroj), rozvodov vykurovacieho média (zväčša vody) a vykurovacích telies. Kotol môže byť napríklad plynový či elektrický, ako zdroj tepla však možno použiť aj tepelné čerpadlo alebo iné alternatívne riešenie.

Vykurovacie telesá sa dnes používajú prevažne radiátory. V ponuke je celá škála rôznych typov, od štandardných až po dizajnérske kúsky určené do exkluzívnych interiérov. V kúpeľniach sú obľúbené tzv. „rebríky“. Niekedy sa pred okná umiestňujú podlahové konvektory.

Alternatívou k vykurovacím telesám môže byť podlahové vykurovanie.

NA ČO TREBA MYSLIEŤ

 • Rozmiestnenie zariaďovacích predmetov si vopred dobre premyslite
 • Nové vedenie plynu musí vždy určiť autorizovaný stavebný inžinier s príslušnou špecializáciou
 • Voda nesmie byť vedená nad plynovodom
 • Pred zakrytím rozvodov si urobte podrobnú fotodokumentáciu alebo si zhotovte nákres vedenia potrubí a káblov
 • Nechajte si vysvetliť ovládanie systému vykurovania
 • Nezabudnite, kde máte hlavný uzáver vody

Solárne systémy pracujú na princípe premeny slnečnej energie na teplo. Oproti ostatným obnoviteľným i neobnoviteľným zdrojom energie dokážu solárne systémy dodávať energiu takmer zadarmo. Naviac v priebehu činnosti nepotrebujú solárne systémy vysoké prevádzkové náklady.

Solárne systémy delíme na 2 základné druhy:
 • fotovoltaické systémy – premieňajú slnečné žiarenie na elektrinu
 • fototermické systémy – premieňajú slnečnú energiu na teplo

Najbežnejšie solárne systémy sú fototermické. Ich účinnosť v lete býva až 80%, celoročne 50–60%.

Dodávame a montujeme solárne fototermické systémy firmy Vaillant a to konkrétne:

 • Solárne systémy pre ohrev teplej vody – solárne systémy pre ohrev teplej úžitkovej vody s možnosťou inštalácie na šikmú strechu, plochú strechu alebo na inštaláciu priamo do strechy
 • Solárne systémy pre podporu vykurovania – väčšinou sa používa na podporu podlahového vykurovania

Zloženie solárneho systému

Základom solárneho systému je slnečný kolektor, ktorý dokáže zachytiť slnečné žiarenie a premeniť ho na teplo. Zachytené teplo v kolektore je odvádzané špeciálnou nemrznúcou solárnou kvapalinou ďalej k ďalšiemu spracovaniu – najčastejšie k zásobníku teplej vody (teplá pitná voda, voda pre vykurovanie objektu, bazén a pod.)
Súčasťou solárneho systému je obehové čerpadlo, ktoré prenáša teplo z kolektora do zásobníka a tiež expanzná nádoba.
Je nutné pamätať na reguláciu teploty, pretože v horúcich letných dňoch sa môže teplota vody vyšplhať až na 90°C.

Tepelné čerpadlá využívajú energiu obsiahnutú vo vzduchu, zemi a vode. Princíp práce je rovnaký ako u bežnej chladničky, mrazničky alebo klimatizácie. Tepelné čerpadlo môže pracovať a odoberať teplo zo vzduchu, vody alebo zeme aj pri extrémne nízkych teplotách.

Efektivitu práce tepelného čerpadla udáva vykurovací faktor. Číslo vyjadruje, koľkokrát viac energie tepelné čerpadlo dodá ako spotrebuje. Vykurovací faktor klesá s klesajúcou teplotou, pri ktorej energiu získava.

Pre vykurovacie účely dodávame a montujeme tepelné čerpadlá firmy Vaillant a to:
 • tepelné čerpadlá „zem-voda“ – využívajú teplotu pôdy na získanie tepelnej energie pre kúrenie. A to buď spôsobom pomocou plošného zemného kolektora alebo vertikálneho kolektora – vrty. Taktiež je možné využívať ako primárny zdroj teplotu vody – vŕtané studne so zapojením s medzivýmenníkom tepla. Získavanie energie pomocou zemného plošného kolektora, ktorým prúdi nemrznúca zmes a je uložený v nezamŕzajúcej hĺbke, sú hlavnou výhodou nižšie počiatočné náklady v porovnaní s vrtmi. Nevýhodou sú väčšie výkopové práce, nutnosť väčšieho pozemku a na mieste, kde je uložený kolektor nemožno stavať. Tieto nevýhody odstráni druhý spôsob, kde na získanie tepelnej energie použijeme hĺbkové vrty. Ide však o drahšie riešenie. Výhodou je stabilná teplota zdroja tepla a tým nižšie prevádzkové náklady. Taktiež ako primárny zdroj sa môže využívať spodná voda – vŕtané studne, kde sa však používa zapojenie s medzivýmenní­kom tepla.
 • tepelné čerpadlá „vzduch-voda“ – využívajú vonkajší vzduch (vonkajšia jednotka) na získanie tepelnej energie na kúrenie (vnútorná jednotka). Ide o najlacnejší spôsob odberu tepla. Výhodou tepelných čerpadiel vzduch/voda je okamžitá prístupnosť vzduchu, inštalácia nevyžaduje žiadne zásahy do okolitého prostredia (výkopové práce, vrty).
Kúrenie / Tepelné čerpadlá
Kúrenie / Tepelné čerpadlá
Kúrenie / Tepelné čerpadlá

Hlavné oblasti našej činnosti